A A A

 

Instituții subordonate

Instituții subordonate

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) este organul central al serviciului public de specialitate, abilitat cu: promovarea politicilor, strategiilor şi programelor de stat în domeniul dezvoltării pieţei forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sale sociale, implementarea politicii de migraţie a forţei de muncă monitorizarea activităţii agenţiilor private pentru ocuparea forţei de muncă.

MISIUNEA: susţinerea implementării strategiilor naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, prin asigurarea accesului egal la programe şi servicii de ocupare calitative şi bine direcţionate.

FUNCŢII:

  • informare pe piaţa muncii;
  • medierea muncii;
  • administrarea măsurilor active;
  • administrarea măsurilor pasive.

Beneficiarii serviciilor ANOFM:

  • agenţii economici aflaţi în căutare de angajaţi;
  • persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • cetăţenii Republicii Moldova care pleacă la muncă peste hotare;
  • cetăţenii străini angajaţi la muncă în Republica Moldova.

Web site: www.anofm.md

Contacte: 

MD-2009, Chisinau, Republica Moldova

str. Vasile Alecsandri, 1

 

Anticamera  022 -72 10 03

Fax 022-22 77 61

Inspectoratul de Stat al Muncii

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativă, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care este abilitată cu dreptul să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative si a altor acte normative in domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.
 
Website: www.ism.gov.md
 
Contacte:
 
Chişinău, MD-2068, str. Miron Costin, 17/2
Director - Stavilă Dumitru - 022 49 94 01

 

Inspecţia Socială

Inspecţia Socială are misiunea inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi serviciilor sociale. Astfel, unele dintre acțiunile inspecției sunt:

a) asigurarea exercitării inspecţiei asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi a serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare;
b) depistarea şi constatarea încălcărilor prevederilor legale din domeniul supus inspecţiei şi informează organele competente;

Contacte:

MD-2065, mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc B, et.6.
Telefon: (373-22) 999-245 - șeful Inspecției Sociale;
022-999-244 șef Direcția inspecția serviciilor sociale
022-999-243 șef Direcția inspecția prestațiilor sociale

Fondul republican de susţinere socială a populaţiei

Fondul republican de susţinere socială a populaţiei a fost creat pentru acordare de ajutor material păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei. Mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale se utilizează pentru acordare de ajutor material persoanelor socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor (prioritar invalizi, persoane singure şi în etate), altor persoane inapte de muncă, familiilor cu copii. Dreptul la obţinerea ajutorului material îl au şi alte persoane socialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii excepţionale (calamităţi naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii, accidente etc.), pe care nu le pot depăşi de sine stătător. Ajutorul material este acordat de către organele Fondului republican de susţinere socială a populaţiei şi organele fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei. Fondurile locale acordă cetăţenilor care au nevoie de susţinere ajutorul material la locul acestora de trai. Pentru a obţine ajutorul material, titularul acestui drept se adresează către direcţia executivă a fondului de susţinere socială a populaţiei de la locul său de trai, prezentînd acte şi documente justificative.

Dna Boboc Nadejda este director al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei

Contacte
str.Vasile Alecsandri , nr.1 et.VI, MD-2009, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (373 22) 28-61-92(373 22) 28-61-92.

Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale

Conceptul instituției Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale a fost pus încă în anul 2008 de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei și AO Filiala din RM a Organizației non profit „Lumos Foundation” din Marea Britanie. Începând activitatea sa din anul 2013, scopul principal al Consiliului a fost și rămâne în continuare sporirea calității serviciilor sociale prestate populației din Republica Moldova de către toți prestatorii de servicii sociale atât cei de stat, cât și privați.

 

Deși, pentru înființarea Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale a fost nevoie de circa 5 ani și de eforturi susținute din partea conducerii MMPSFși a asociației partenere, indiscutabila utilitate a acestei structuri este evidentă: însăși prestatorii acreditați sunt cei care și-au expus opinia, subliniind cu satisfacție că în urma evaluărilor nu doar beneficiarii, ci și serviciile sociale per ansamblu au avut de câștigat. Pentru demararea unei activități noi cu un impact puternic asupra societății civile, colectivul Consiliului a fost invitat în Marea Britanie și, unde a putut beneficia de o instruire teoretică și practică de o calitate deosebită.

 

În faza incipientă a activității sale, Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale a confruntat cu brio toate provocările în ce privește organizarea activității sale, văzându-se obligat să-și canalizeze eforturile și energia pentru documentare și încercarea de a prelua din experiența internațională din domeniu și crearea instrumentelor de evaluare a serviciilor sociale, denumite ulterior Fișe de autoevaluare și evaluare. Pe de altă parte, a fost imperios necesară selectarea în timp util a echipei de experți naționali, specialiști cu înaltă ținută morală și profesională în domeniu și organizarea pentru aceștia a ședințelor de instruire, actualmente, numărul de experți activi ai Consiliului depășind cifra de 50 de persoane.

 

Ulterior, pe parcursul anilor 2014-2016, Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, și-a desfășurat activitatea în conformitate cu graficul flexibil anual de acreditare, aprobat și actualizat conform solicitărilor din partea prestatorilor de servicii sociale. În această perioadă, au fost acreditate cu preponderență serviciile pentru care cadrul normativ era deja aprobat. Colectivul Consiliului, la rândul lor, a elaborat mecanismele de evaluare și autoevaluare, expertizate ulterior de către Ministerul Muncii Protecției Sociale și a Familiei.

 

Contacte:

MD - 2028 , Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5

Tel.: /022/78 19 42;  Fax: /022/78 19 40

E-mail: cnapss@mmpsf.gov.md

Pagina web: http://www.cnapss.gov.md/

 

Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă este instituţie de stat, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, abilitată cu funcţii plenipotenţiare în domeniul determinării dizabilităţii şi capacităţii de muncă.

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă în vederea realizării obiectivelor politicii statului în domeniul de competenţă, are în subordine consilii specializate şi consilii teritoriale pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă.

 

PLANUL DE INTEGRITATE al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pentru anii 2016 – 2017

Ordinul 23 din 01.04.2016 Cu privire la aprobarea Planului de Integritate al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă

 

Director: Ludmila Sochircă

Contacte:

MD 2009, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 1

Tel. 022-26-93-83, fax 022-26-93-88

Linia Fierbinte: - 022-21-13-00

email: cremvmd@yahoo.com

Întreprinderea de Stat „Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă”

Întreprinderea este creată pentru а asigura:
- Instruirea, perfecţionarea şi reciclarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă а inspectorilor de muncă şi а personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii;
- Organizarea şi desfăşurarea seminarelor şi altor acţiuni сu caracter de schimb de experienţa privind relaţiile de muncă;
- Асtivităţi de testări şi analize tehnice;
- Тipărirea, editarea materialelor didactice şi altor publicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc.

În baza Legii securităţi şi sănătăţii în muncă, nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143 – 144, art. 587) conducătorii de unităţi, conducătorii locurilor de muncă, specialiştii, lucrătorii desemnaţi şi reprezentanţii lucrătorilor, îndată după numirea lor în funcţiile respective şi periodic, cel puţin o dată în 36 de luni, sunt obligaţi să audieze, în modul stabilit, cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă realizate de serviciul intern de protecţie şi prevenire sau de serviciile externe de protecţie şi prevenire.

ÎS „Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă” organizează instruirea în materie de securitate şi sănătate în muncă.
Conform Nomenclatorului serviciilor prestate de către ÎS „Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă”, costul instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru conducătorii şi specialiştii unităţilor economice constituie 600 lei pentru un auditor, pentru lucrătorii desemnaţi – 1100 lei pentru un auditor.

Director: Mircea Cebotari

Contacte:
Chişinău, str. Miron Costin 17/2, bir. 104, tel/fax: 450-724;

Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”

Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (CREPOR) asigură populaţia Republicii Moldova cu articole de protezare, ortopedie (proteze, orteze, corsete, pansamente, încălţăminte ortopedică specială, cîrje, bastoane etc.) şi mijloace de locomoţie. În cadrul Centrului se află Policlinica şi Staţionarul, înzestrat cu utilaj modern şi computerizat, pentru efectuarea operativă şi eficientă a investigaţiilor în vederea stabilirii unui diagnostic cît mai exact, dar şi pentru tratarea cu succes a pacienţilor. Aici se efectuează reabilitarea medicală a tuturor veteranilor de război.

Director: Veaceslav Tizu

Contacte:
str. Romană, nr.1, MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel.: 022 22 99 27, Fax.: 022 22-42-97
E-mail: anticamera@crepor.org,
Website: www.crepor.org

Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi războiului

Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi războiului reprezintă o instituţie socială de plasament permanent sau temporar, care prestează servicii socio-medicale pentru persoanele vîrstnice și persoane adulte cu dizabilități fizice. Centrul asigură prestarea unor serviciilor calitative de îngrijire și reabilitare în vederea menţinerii capacităţilor funcţionale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor. La momentul actual capacitatea centrului este de 230 de paturi.

Contacte:
str. Ţărmului nr.2B, com. Cocieri, r-nul. Dubăsari, Republica Moldova
Tel: 0 (248) 42-0-18; Fax: 52-5-80.
Director: Vitalie Oprea
voprea@rambler.ru

Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa”

Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor este o instituție curativ-profilactică și de recuperare, specializată în profilaxia, tratarea și reabilitarea persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, neuroze cu dereglări funcționale ale sistemului cardiovascular, osteoncodroze ale coloanei vertebrale, patologii neurologice paralizii cerebrale. Centrul ,, Speranța” are la dispoziție spații de cazare, bază curativă, edificii auxiliare care corespund normativelor și regulamentelor de funcționare a unor astfel de instituții și este organizat pentru 260 paturi.

Director :Olga Arseni

Contacte:
str. Balneară 11, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Tel: 0 (22) 31-45-93 ; Fax: 31-46-98
Emal: arseni2016@yandex.ru

Centrul de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor „Victoria”

Centrul de reabilitare „Victoria” este specializat în profilaxia și tratarea aparatului locomotor, tulburărilor metabolice, sistemului cardiovascular și bolilor specifice a sistemului respirator, avînd o capacitate de 260 de paturi. Concomitent, menționăm că, în cadrul Centrului activează personal și specialiști de înaltă calificare, care permanent sînt antrenați în activități de perfecționare profesională.

Director: Vladimir Lutenco

Contacte:

or. Sergheevka, Ucraina
Tel: 0-(03804849) 47-8-97; 47-8-94; Fax: 47-5-00.
Email: rcvictoria@yandex.ru

Azilul republican pentru invalizi şi pensionari

Azilul republican pentru invalizi şi pensionari oferă servicii de cazare permanentă sau temporară pentru persoane vîrstnice și persoanele adulte cu dizabilități fizice preponderent solitare, la momentul actual capacitatea instituției fiind de 210 paturi. Scopul Azilului este de a asigura protecţia socială a beneficiarilor pentru depăşirea situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, în baza evaluării necesităţilor.

Director: Gheorghe Gherștega

Contacte:
str. Valea Rădiului 16, or. Chișinău, Republica Moldova, MD-2070
Tel.: 0 (22) tel. 022 79 61 28;
Anticamera tel. 022 79 61 09;
Email: gheorghegherstega@rambler.ru

Internatul psihoneurologic, com. Cocieri, r-nul Dubăsari

Internatul psihoneurologic este instituţie de plasament temporar sau permanent, prestatoare de servicii socio-medicale, pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale. Scopul Internatului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor, prin acordarea măsurilor de recuperare, menţinere a capacităţilor şi (re)integrare socială. La momentul actual capacitatea instituției este de 355 de paturi.

Contacte:
str. Ţărmului nr.1B, com. Cocieri, r-nul. Dubăsari, Republica Moldova
Tel: 0 (248) 52-5-90; Fax: 52-4-98
Director: Gheorghe Loghin
psihoneurologicscocieri@mail.ru

Internatul psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca

Internatul psihoneurologic reprezintă o instituţie de plasament temporar sau permanent, prestatoare de servicii socio-medicale, pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale. Scopul Internatului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor, prin acordarea măsurilor de recuperare, menţinere a capacităţilor şi (re)integrare socială. Beneficiarii de servicii sociale în cadrul instituției sunt persoanele, care se află într-o situaţie de dificultate şi sunt dependente de ajutor terţiar. Capacitatea instituției la momentul actual este de 450 de paturi.

Contacte:
com. Bădiceni, r-nul Soroca, Republica Moldova.
Tel: 0 (230) 41-2-23; Fax: 41-5-23
Director: Ion Gulica
internatbad@gmail.com

Internatul psihoneurologic, s. Brînzeni, r-nul Edineţ

Internatul psihoneurologic este instituţie prestatoare de servicii socio-medicale, pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale pentru o perioadă temporară sau permanentă. Instituția are drept scop asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor, prin acordarea măsurilor de recuperare,menţinere a capacităţilor şi (re)integrare socială. Personalul de specialitate al internatului beneficiază de cunoștințe privind particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de dizabilitate ale beneficiarilor, astfel încît să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia, are abilităţi empatice şi de comunicare. La momentul actual capacitatea instituției este de 300 de paturi.

Contacte:
com. Brînzeni, r-nul Edineț, Republica Moldova, MD 4616
Tel: 0 (246) 93-3-04; Fax: 59-3-40
Director - Mihail Nestor
internatbrinzeni@yandex.ru

Internatul psihoneurologic, mun.Bălţi

În cadrul internatului psihoneurologic sunt prestate servicii soci-medicale pentru persoane adulte cu dizabilități mintale pentru o perioadă permanentă sau temporară. Instituția funcționează în baza unor principii bine determinate care reglementează interesul superior al beneficiarului, asigurarea protecției sociale și acordarea măsurilor necesare privind recuperarea și menținerea capacităților în vederea (re)integrării sociale. La momentul actual instituția deține o capacitate de 550 de paturi.

 

Contacte:

str. Veteranilor 4, or. Bălți, Republica Moldova, MD-0300

Tel: 0 (231) 25-1-42; Fax: 27-2-69

Director: Lilia Melnic

 

internatbalti@mail.ru

Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete), or. Hînceşti

Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale reprezintă o instituție publică de asistență socială care prestează servicii în regim de plasament copiilor cu dizabilități mintale în scopul recuperării, reabilitării, (re)integrării sociale și familiale a acestora. Beneficiarii casei pentru copii cu deficiențe mintale sunt copiii cu dizabilități mintale cu vîrsta de 4 pînă la 18 ani. Capacitatea instituției - 315 copii.

Activitatea instituției este reglementată de Regulamentul-cadru de funcționare a casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale, aprobat prin ordinul nr. 45 din 13.06.2008 al Ministrului muncii, protecției sociale și familiei.

Contacte: 

Republica Moldova, or. Hîncești, str. A. Mărinescu, 16

tel./fax: 0 269 22 362, 0 269 24 275, email: casacopiihincesti@gmail.com

director: Iacub Elizaveta

 

Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi), or. Orhei

Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale reprezintă o instituție publică de asistență socială care prestează servicii în regim de plasament copiilor cu dizabilități mintale în scopul recuperării, reabilitării, (re)integrării sociale și familiale a acestora. Beneficiarii casei pentru copii cu deficiențe mintale sunt copiii cu dizabilități mintale cu vîrsta de 4 pînă la 18 ani. Capacitatea instituției - 350 copii.

Activitatea instituției este reglementată de Regulamentul-cadru de funcționare a casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale, aprobat prin ordinul nr. 45 din 13.06.2008 al Ministrului muncii, protecției sociale și familiei.

Contacte: 

Republica Moldova, or. Orhei, str. V. Cupcea, 4

tel./fax: 0 235 28 871, 0 235 28873, email: casacopiiorhei@gmail.com

director: Chicuș Diana 

 

Centrul de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc „Azimut”, or. Soroca

Centrul de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc „Azimut”, or. Soroca reprezintă o instituţie, care oferă asistenţă temporară copiilor aflaţi în dificultate. 

Scopul Centrului este protecţia temporară a copilului aflat în dificultate, socializarea şi (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă, adoptatoare sau substitutivă şi în comunitate. În Centru sînt îngrijiţi şi educaţi copiii aflaţi în dificultate cu vîrste cuprinse între 3-18 ani. Capacitatea maximă a Centrului este de 24 de copii.

Contacte: 

Republica Moldova, or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 54

tel: 0 230 92246, tel./fax: 0 230 30 581, email: ina.osadciuc@mail.ru

director: Osadciuc Ina

 

Centrul pentru copii cu cerinţe educative speciale „Speranţa”, or. Criuleni

Centrul reprezintă o instituţie publică care oferă asistenţă psiho-pedagogică şi socială copiilor cu cerinţe educative speciale (CES).

Scopul centrului - prestarea serviciilor de asistenţa psiho-pedagogică a copilului cu CES şi integrarea acestuia în societate, prevenirea instituţionalizării copilului şi asigurarea dreptului la educaţie şi protecţie socială în familie şi comunitate.

În Centru se acordă servicii copiilor cu CES cu vîrsta cuprinsă între 4 şi 18 ani. Capacitatea maximă a Centrului este de 40 copii.

Contacte: 

Republica Moldova, or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare, 31

tel./fax: 0 284 22 029, 21 809, email: speranta.criuleni@gmail.com

director: Ciudin Tatiana

 

Centrul de reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc „ПЛАМЪЧЕ”, or. Taraclia

Centrul de reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc „Пламчъе” reprezintă o instituţie publică care oferă asistenţă psiho-pedagogică şi socială copiilor în situaţie de risc.

Scopul centrului - prestarea serviciilor de asistenţa psiho-pedagogică a copiilor în situaţie de risc şi integrarea acestora în societate, prevenirea instituţionalizării copilului şi asigurarea dreptului la educaţie şi protecţie socială în familie şi comunitate.

În Centru se acordă servicii copiilor în situaţie de risc cu vîrsta cuprinsă între 4 şi 18 ani. Capacitatea maximă a Centrului este de 40 copii.

Contacte: 

Republica Moldova, or. Taraclia, str. Karl Marx, 79

tel./fax: 0 294 54 594, 0 294 24 039, email: uzunoxana@mail.ru

director: Uzun Oxana

 

Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, mun. Chişinău

Centrul de asistenţă si protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane (CAP) este unul dintre cei mai importanți și solicitați prestatori de servicii pentru victimele traficului de fiinţe umane în Republica Moldova.

Centrul a fost creat în anul 2001 de către Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova. În 2008, CAP a fost instituţionalizat prin Hotarîrea Guvernului Nr. 847 din 11.07.2008 cu privire la crearea instituţiei publice. 

Centrul acordă următoarea gamă de servicii:

• Cazare temporară/de criză sau plasament de lungă durată.

• Consiliere psihologică.

• Suport social.

• Asistență medicală.

• Asistență juridică sau în procesul de documentare.

• Activități creative.

• Profesionalizare/consiliere profesională.

• Asistență în procesul de reintegrare.

 

Contacte:

Tel: (022) 72 72 74

Director – Diana Bojenco

E email – shelter_team@iom.md